کمپ ترک اعتیاد ازگل
تقویت اراده در کمپ ترک اعتیاد
جشن تولد بیماران کمپ ترک اعیتاد
تقویت اراده در کمپ ترک اعتیاد

تقویت اراده ترک اعتیاد با استفاده از تقویت ارتباط معنوی با خداوند که قدرت برتر از تمامی کائنات و تکیه کردن به قدرت بی نهایت خداوند.

اگر قرار است تا رابطه ما با نیروی برتر (خداوند) برای ما مفید باشد حتما باید یک رابطه صادقانه باشد با مشارکت گذاشتن در جلسا کمپ ترک اعتیاد ترس یأس و عصبانیت به شهامت زیادی نیاز داریم ما از راه های مختلفی دعا میکنیم.

خیلی از ماحرف زدن با خداوند را به صورت دعای رسمی شروع میکنیم که میتواند ابزار بسیار قدرتمندی باشد یکی از اعضا در کمپ ترک اعتیاد که بودیم میگفت که من در طول مدت بهبودی ام هر روز دعای مشابهی کرده ام این دعاها ازهمان ابتدا به خوبی برای من کارکرد اماحالا بعد از ۲۰سال معنا و غنایی دارند که من تصورش راهم نمیکردم درضمن ما یاد میگیریم

تقویت اراده ترک اعتیاد با شرکت در جلسات کمپ ترک اعتیاد

با نیروی برترخود بی تکلف صحبت کنیم و احساسات امیدها ترس ها و افکار خود را با او به مشارکت بگذاریم مهم است که بخاطر داشته باشیم تا معنی کامل کلمات استفاده شده در قدم ها را از آنچه دیگران درباره قدم ها میگویند جدا سازیم به همین طریق رابطه مابا نیروی برترمان زمانی که در حال پیشرفت و توسعه است ممکن است که با شکل و مدلی که دیگران در مقابل ما قرار میدهند همخوانی و سازگاری نداشته باشد و ممکن است با آن چیزی که زمانی تصور میکردیم کاملا متفاوت باشد.

به نوعی این رابطه بسیار مشابه رابطه ما با انسان های دیگراست صمیمیت از قبل تعریف شده یا قابل پیش بینی نیست خیلی از ما در مشارکت خود به تردید و دو دلی که درباره نیروی برتر داریم به این شکل اشاره میکنیم که یک خداوند قدرتمند نباید اجازه دهد خیلی اتفاقات رخ دهند اما باید بدانیم جهنمی که مادر دوران اعتیاد فعال و زمان مصرف مواد مخدر و محرک تجربه کرده ایم نمیتواند توسط یک نیروی برتر و عاشق خلق شده باشد.

هزاران راه برای تقویت اراده ترک اعتیاد

هزاران راه برای خلاصی از دام این تفکر وجود دارد و ما در جایگاهی نیستیم که بخوایم یکی از اعضای آنها را برای همه اعضایمان انتخاب کنیم. چیزی که یاد میگیریم این است که نیروی برترجلوی سختی های زندگی را نمیگیرد بلکه اقبال آنرا به ما میدهد تا با حفظ پاکی خود مشکلات و سختی هر چقدر از سربگذرانیم.

ما میتوانیم از سختی ها درس بگیریم درک میکنیم خیلی ازشرایط دردناکی که خداوند را بخاطرش سرزنش میکردیم در حقیقت پیامد اعمال و تصمیمات خودمان بوده است. مهم این است که شاید بتوانیم دردهایی که تحمل کرده ایم را تبدیل به ابزاری جهت کمک به دیگران کنیم درحالی که بهبود پیدا میکنیم و پیام رسانی مینماییم کشف میکنیم.

تمام چیزی که تجربه کرده ایم میتواند منابعی برای ما باشد تا پذیرش همدلی و کلماتی که نیازداریم را بیابیم و با استفاده از آنها به دیگران کمک کنیم تاراهی برای رهایی از یأس و نا امیدی پیدا کنند ما در برابر اعتیادمان عاجزیم و تصمیم ما میتواند آنرا تبدیل به ابزاری قدرتمند کند.

پاک-شدن-در-کمپ-ترک-اعتیاد

جلوگیری از تسلیم و تقویت اراده ترک اعتیاد

تحول هر یک از ما با تسلیم شروع میشود بارها و بارها به این نتیجه میرسیم که پذیرش به ما کمک میکند تا از درد و رنج رها شویم ما با پذیرش اینکه معتاد هستیم آغاز میکنیم از همان بار اول که اقرار میکنیم در برابر اعتیادمان عاجز هستیم زندگی ما غیرقابل اراده گردیده است احساس راحتی میکنیم همین احساس راحتی اغازی است بر احساس سپاس گذاری که ما را در طول بهبودی راهنمایی خواهد کرد.

سپاس گذار بودن فقط یک احساس یا حالت نیست بلکه یک طریق برای عمل است طریقی برای ایجاد ارتباط صحیح با دنیا بعضی اوقات به معنی داشتن انضباط است. یعنی به کار زیادی نیاز است تا خود را در همان حالت که سپاس گذاریم حفظ کنیم به خصوص که عادت کرده ایم تا به دنیا از درون فیلتر و صافی حق به جانبی و رنجش نگاه کنیم.

فروتنی و سپاس گذاری دست در دست همدیگر هستند ماسپاس گذاربودن را همیشه در کمپ ترک اعتیاد که بودین تمرین میکردیم حتی وقتی که آنرا احساس نکنیم این حس ممکن است درابتدا بطور طبیعی بوجود نیاید اما وقتی که تشکر کردن را تمرین کنیم کم کم تشخیص میدهیم که چقدر چیزهایی داریم که باید بخاطرشان متشکر و سپاس گذار باشیم.

کمپ ترک اعتیاد به روش ها و راه حل هایی برای تقویت اراده در ترک اعتیاد دارد؟

خیلی از ما میتوانیم با این واقعیت شروع کنیم که امروز درحال خماری و ترک نیستیم زمانی که در میابیم چقدرخوش شانس هستیم سوالاتی از خود داریم دیگر وحشتناک بنظر نمیاید ممکن است جواب سوالات خود را سریع دریافت نکنیم اما در میابیم که سوالاتمان درباره ذات خداوند خیلی مهم نیست بلکه مهم ایجاد رابطه با او و پاداشی است که ما از این رابطه دریافت میکنیم.

حتی اگر این رابطه را درک نمیکنیم یا به آن باور کامل نداریم اصول روحانی تخیلی و بی معنی بنظر میرسد مگر اینکه آنها را عملی سازیم ارزشهای ما اصولی هستند که ما اتخاذ کرده ایم تا ما را راهنمایی کنند ممکن است آنها درطول مدت تغییر کنند.

اما هرگز نباید آنرا برای راحتی خود یا راضی کردن دیگران ما قبل ازاینکه یادبگیریم چگونه این مورد را تشخیص دهیم چند بار این اشتباه را مرتکب میشویم ما ممکن است ازعمل بر روی نقصی دست برداریم نه فقط بخاطراشتباه بودن آن بلکه بخاطر اینکه باعث ناراحتی خودمان میشود و دیگر نمیتوانیم حسی که به ما میدهد را تحمل کنیم.

تمرین اصول و روش های ترک اعتیاد در جلسات روانشناسی کمپ ترک اعتیاد

اغلب ما از اصول روحانی عمل میکنیم بدون اینکه این اصول هنوز برای ما نهادینه نشده باشد زیرا خیلی ساده میخواهیم زندگیمان در امان باشد. در ابتدا ما اصول را ازطریق عمل به پیشنهادات فرا میگیریم اما به مرور که اصول روحانی را با زندگیمان در آمیزیم برای ما تبدیل به ارزش میشود.

به این معنی که برای بعضی از این اصول انقدر ارزش قائل میشویم که قسمتی از وجود ما میشود زمانی که درحال فراگیری هستیم ممکن است درتمرین اصول خیلی سخت گیرباشیم اما تمرین اصول هرچه بیشتر با زندگی ما در آمیزد میبینیم که میشود این اصول را راحت تر گرفت.

در زمانی که در کمپ ترک اعتیاد بودیم یکی از بیماران در حال بهبودی میگفت که درک من از صداقت آنقدر سخت گیرانه بود که دیگر نمیتوانستم مودب و موقع شناس باشم و احساسات دیگران را در نظر بگیرم تا اینکه یک روز در درگیری بین دورهجوی خودگیر کردم.

یکی از آنها به من زنگ زد وگفت که خسارت خیلی بزرگی به آن یکی رهجوی من زده درحالی که همان زمان درمنزل من بودصداقت بی رحمانه باهریک ازایشان باعث بدترشدن شرایط میشد. آنروز من یاد گرفتم که چگونه بین اصل روحانی صداقت واصل روحانی گمنامی تعادل برقرارکنم.

استفاده کمپ ترک اعتیاد از ابزار های معنوی و روحانی در تقویت اراده ترک اعتیاد

از آن موقع تاکنون یاد گرفتم بین صداقت و مهربانی و محبت نیز تعادل بوجود آورم ما ازهمان اوایل بهبودی در کمپ ترک اعتیاد از ابزاری که در رابطه با روحانیت هستند استفاده میکنیم. دعا و مراقبه میکنیم به جلسات میرویم به پیشنهادات عمل میکنیم و قدم کار میکنیم.

زمانی که حس روحانیت را در خودشناسایی میکنیم تشخیص میدهیم که چیزهای روحانی دیگری نیزدر زندگی ما وجود دارد برای بعضی ازما نواختن موسیقی مانند دعاکردن یا قدم زدن درطبیعت مانند مراقبه است.

یکی از اعضاء میگفت که من اصلا مذهبی نیستم اما یکباردرحال شنا در اقیانوس برروی آب شناور شدم احساس آبی که بر رویش شناور هستم به آسمانی که بالای سرم است و مردمی که در ساحل هستند و درکل به همه چیز وصل هستم.

این حس وصل بودن بسیارقدرتمند بود وقتی که سپاس گذار بدون را ازطریق مشارکت کردن تمرین میکنیم به خوبی وصل بودن به یکدیگر و چیزی بزرگتر ازخودمان را احساس میکنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *