کمپ ترک اعتیاد ازگل
خود باوری در کمپ ترک اعتیاد
جشن تولد در کمپ ترک اعتیاد
خود باوری در کمپ ترک اعتیاد

خود باوری در کمپ ترک اعتیاد یکی از دلایل مهم در ترک و اقدام به ترک اعتیاد است که این مهم خود به خود در فرد معتاد ایجاد نمی‌شود و باید با جلسات انگیزشی و از طریق سخن گفتن این مهم را در درون فرد ایجاد کرد.

هریک از ما طریقه روحانی خاص خود را دارد کاوش در روحانیت در اصل سفری است جهت کشف خود واقعیمان زمانی که با آگاهی روحانی زندگی کنیم به هماهنگی با خود، دیگران وخداوندی که خود درک میکنیم دست میابیم یک دستورالعمل خاص برای روحانیت وجود ندارد. هریک از ما طریق خاص خود را برای زندگی توام باروحانیت خواهیم یافت که این به ما اجازه خواهد داد تا در انتخاب روش زندگی خود آزاد باشیم البته این آزادی همراه با مسئولیت است.

نمیتوان وانمود کرد که در برنامه بهبودی و زندگی به روال بهبودی روحانیت نقش محوری ندارد البته برای همه باهر اعتقادی جا هست حتی برای کسانی که به هیچ چیز اعتقاد ندارن ماحق داریم بدون هیچ شرط و شروطی روحانیت خاص خود را در برنامه بهبودی داشته باشیم که البته باید این حق رابرای دیگران نیز قائل شویم اگرچه این مورد بغرنجی نیست اما قسمتی از بهبودی ماست که خیلی دوست داریم انرا پیچیده کنیم هرتعریف خاصی ازاصول روحانی برای ما بسیار محدود کننده خواهد بود در کمپ ترک اعتیاد به ما یاد می‌دهند که برنامه بهبودی یک طریق خاص از روحانیت را تایید نمی‌کند.

خود باوری در کمپ ترک اعتیاد مهمترین چالش برای فرد معتاد

یافتن روحانیتی که برای ما کارایی داشته باشد یکی از مهمترین چالش‌های است که در بهبودی باآن روبرو می‌شویم واغلب ترس داریم که درباره آن صحبت کنیم اغلب نگرانیم که مبادا حرف نابجایی در این رابطه بزنیم یا اینکه دیگران بانظرات و مشارکت احساس راحتی نکنند ما یاد می‌گیریم زمانی که داریم در کمپ ترک اعتیاد پیام می‌رسانیم حد و مرز بین تجربه ی شخصی خوداز روحانیت و پیام برنامه بهبودی راشفاف کنیم دست یافتن به تعادل بین تحمل عقایدیکدیگر و درعین حال بوجود نیاوردن تصور اینکه مذهب خاصی را تایید می‌کنیم.

کاریست بس دشوار اگرچه ممکن است ما از مذهب یاطریقی خاص استفاده کنیم که از زبان خاصی جهت مطرح کردن مفاهیم روحانی استفاده کند ولی باید به گونه ای آنرا مطرح کنیم که برای همه قابل فهم باشد ما ممکن است هنگام برگزاری مراسم خاص که پیرو اعتقادمان است اززبان و گویش مربوط به آن استفاده کنیم اماجهت احترام به همه دیدگاه های موجوددرانجمن مابایداززبان وگویش انجمن استفاده کنیم البته مشکل است که به طریقی درموردروحانیت خود صحبت کنیم تا درعین حال راه برای همه جهت پیگیری طریق خاص خودباز باشد. ما ازکلمات متفاوتی جهت تشریح نیروی برترخوداستفاده میکنیم ماسعی میکنیم تا عمیق ترین تجربه ی روحانی خودرا گونه ای مشارکت کنیم که امکان استفاده همه حاضران درجلسه از آن وجودداشته باشد.

آشنایی با افراد پاک شده در کمپ ترک اعتیاد برای رسیدن به خود باوری

مهم تراز همه ما در کمپ ترک اعتیاد با افرادی آشنا می‌شویم که میتوانیم به آنها اعتماد کنیم واحترام بگذاریم وبه راحتی با ایشان رو در رو مشارکت کنیم همه اتفاقات فقط درجلسه نمی افتند ما با راهنمای خود درحین کارکرد قدم و با دوستان مورد اعتماد خود مشارکت و در خود اکتشاف می‌کنیم ممکن است ما برای دست یافتن به روحانیت هرگز حتی نیازبه چیزی جز برنامه بهبودی نداشته باشیم اما اگر اکتشاف روحانی ما را به خارج از جلسات کشاند ضروری است تا به یاد داشته باشیم که برنامه بهبودی همیشه و بعد ازهرسفری ما را می‌پذیرد و به ماخوشامد می‌گوید.

هرباردر نتیجه رشد روحانی نویافته خود ما درک جدیدی جهت مشارکت و چالش تازه ای برای از سرگزراندن داریم. یکی از زیباترین موارد برنامه ما این است که علیرغم باورهای مختلف برای همه کار می‌کند لازم است تا کمپ ترک اعتیاد مکانی باشد که همگی ما در آن احساس پذیرفته شدن بکنیم حتی زمانی که تقریبا مطمعن هستیم که همه حاضرین در جلسه اعتقادات مشابهی دارند بازهم باید اطمینان حاصل کنیم که پیام برنامه بهبودی شفاف باشد ما نباید استفاده از سنت‌ها رافقط به زمانی که مشکلی رابرای ما حل می‌کنند  محدود کنیم.

پر رنگ کردن اعتقادات درونی برای جذب خود باوری

شفاف نگه داشتن پیام ما میتواند به همه ما کمک کند. یکی از اعضا مشارکت میکرد که هر قدر که بیشتر یاد میگیرم چگونه روحانیت خود را به زبان مخصوص برنامه بهبودی مشارکت کنم رابطه اعتقاداتم با درمان آشکارتر میشود زمانی که راهی برای به مشارکت گذاشتن اعتقاد و بصیرت نویافته خودبه زبان مشترک بهبودی پیدا میکنیم توانایی مادر رساندن پیام بهبودی قوی تر میشود اگرتمایل داشته باشیم تا با روشن بینی تجارب خودرابه مشارکت بگذاریم و به یکدیگر گوش کنیم رشد زیادی خواهیم کرد و هر قدر تک تک ما درک و فهم درحال افزایش خود را در اختیار انجمن بگذاریم باعث خواهیم شد تا انجمن مان بیشتر توسعه یابد و به بلوغ برسد.

اگرچه روحانیت برای بهبودی ما نقشی  اصلی و مرکزی دارد اما اکثرما ازصحبت درباره‌ی آن اجتناب می‌کنیم برای اینکه این بحث همیشه بسیار به مذهب نزدیک است دلایل بسیاری وجوددارد که مابا این مقوله احساس راحتی نکنیم اول ازهمه به این خاطرکه به ما اموخته اندتا در این رابطه بحث نکنیم ما میدانیم که اعتقاد وایمان عمیقا شخصی است بعضی از ما نمی‌دانیم چگونه درباره آن صحبت کنیم بدون اینکه سعی کنیم تا ایمان دیگران را به ایمان خودمان نزدیک ومنطبق نماییم ما نیازبه تغییرات بسیاری داریم اما لازم است تابدانیم که ایمان مابه هر نحو که باشد توسط برنامه بهبودی ما تهدید نمی‌شود اگرچه باتمرین فعالانه روحانیت ممکن است به چالش کشیده شود ما می‌توانیم برای مدت هابه بحث  در مورد فلسفه روحانیت بپردازیم

جلسات-درمانی-و-جشن-تولد-با-حضور-حسن-نجفی

خود باوری با شرکت در جلسات انجمن در کمپ ترک اعتیاد

اما هیچ پیشرفت روحانی ای نداشته باشیم ازطرف دیگر بعضی ازروحانی ترین افرادی که میشناسیم خیلی کم درباره روحانیت حرف میزنند سکوت آنها بسیار قوی تراز کلمات است اصولی که ما درقدم ها سنت ها مفاهیم و نشریات خود به اشتراک میگذاریم به ما در دسترسی به زبانی مشترک که همگی به آن احساس تعلق کنیم کمک فراوانی میکند ما بارها و بارها می‌گوییم که این یک برنامه روحانی است نه مذهبی اما این به معنی آن نیست که این برنامه  برای افراد مذهبی کار نمی‌کند.

بعضی ازما وقتی که به کمپ ترک اعتیاد برای ترک مواد مخدر و محرک می‌رویم و به انجمن می‌پیوندیم اعتقادات و ایمانی داریم که بسیار با آن راحت هستیم بعضی دیگر از ما در نتیجه  تلاشی که ما در حین کارکرد قدم ها برای ایجاد ارتباط با نیروی برتر میکنیم به یک دین و مذهب خاص روی می آوریم بعضی ازما طرق روحانی جایگزینی پیدا می‌کنیم  یا به این نتیجه می‌رسیم که روحانیتی که دربرنامه به آن دست میابیم  برای ما کفایت میکند پاسخ درست یاغلطی دراین رابطه وجودندارد هیچ راهی وجود ندارد تا بطور طبیعی مارا بسوی یک دین و مذهب سوق دهد یا از آن دور سازد مسئله مهم این است که ما بپذیریم.

این برنامه ذاتأ روحانی است و این که خیلی از چیزهایی که  در اینجا به آن بستگی داریم به صورت رمز و راز است  و بعضی از آنها منطقی به نظر نمی‌رسد خیلی از اعضا حتی پس از سالها پاکی میگویند که نمیدانند برنامه چگونه کار میکند فقط میدانند که کار میکند اگر بپذیریم که همیشه امکان دارد مسئله ای فرای درک وفهم ما باشد به این معنی است که همیشه جا برای چیزی بزرگتر از خودمان وجود دارد تا بر روی ما و از طریق ما کار کند.

زیر پا گذاشتن باورها و اعتقادات چه تاثیری در ترک اعتیاد فرد دارد؟

بعضی از ما باورهای مذهبی که با آنها بزرگ شده بودیم راحفظ کردیم اما در دوران مصرف از راه های مختلفی که عمیقا برخلاف باورهایمان بود آنهارا زیر پا گذاشتیم خیلی از ما سخت کوشیدیم تا از این باورها فاصله بگیریم بطوریکه دربرابر هر حرفی دراین رابطه الرژی پیداکرده ایم زمان زیادی لازم است تادرک کنیم چراشنیدن این حرفها آنقدر باعث ناراحتیمان میشود زمانی که دیگران در رابطه با نیروی برترصحبت میکنند ممکن است احساس کنیم قراراست همه آن احساسات دوباره زنده شوند وطبیعی است که عصبی شویم ماممکن است تجربه ای منفی ازمذهب داشته باشیم یاتجربه هایی که باعث شده اندتارابطه ما بامذهب برایمان ناراحت کننده شوند.

روبروشدن بااین مسئله چالش برانگیزاست خیلی ازماسعی کردیم باکمک مذهب از اعتیاد رهایی یابیم و به این نتیجه رسیدیم که ایمان به تنهایی برای نجات ما کافی نیست یاممکن است ماایمان مذهبی قوی یا پیشرفته ای داشته باشیم و نگران باشیم که شاید برنامه بهبودی از ما بخواهدتا آنرا رها سازیم تجربه ما هرچه که باشد برای حفظ بهبودیمان مهم است وبه درکی برسیم که برایمان کاربرد داشته باشد هنگامی که درگیر این فرایندهستیم که چه چیزبرایمان کارمیکندعقایددیگران دراین رابطه میتواندگیج کننده وتهدید آمیز باشدضروری است تا به یکدیگر فرصت و فضای لازم رابدهیم تاهریک از ما به باورهای شخصی خود دست پیداکند

جشن تولد یک سالگی در کمپ ترک اعتیاد

حضور در کمپ ترک اعتیاد چه تاثیری بر خود باوری دارد؟

از طرف دیگر ممکن است سعی کنیم مباحثی راکه باعث صلح و آشتی بین بهبودی ما و باورهای دیگرمان میشوند را سریع قطع کنیم یکی از اعضا در کمپ ترک اعتیاد که بودیم در مشارکتش اعتراف میکرد که من از زمان واردشدنم به برنامه بهبودی با ایمان خود مسئله پیداکردم من هنوز مذهبی راکه از زمان تولد داشتم تمرین میکردم و از زمانی که پاک شدم خیلی درمسائل مذهبی خودفعال بوده ام امازمانی که درجلسات دررابطه بابیداری روحانی خودمشارکت میکردم احساس میکردم دیگران سعی درساکت کردنم دارند.

برای مدتی انجمن راترک کردم تاراه مذهبی خودراپیگیری کنم امابعدبه این نتیجه رسیدم که نیازدارم تادرانجمن هم باشم بنابراین راهی پید اکردم تابافاصله ای که این دودارند آشتی کنم و کنار بیایم بدون اینگونه سعی وتلاش ها مادر خطر منزوی کردن دیگران ومحدودکردن درک خودازرابطه بین پیشرفت روحانی خود وتجربه مان از بهبودی هستیم

رشدروحانی ممکن است بعضی مواقع تبدیل به یک منازعه ومبارزه شود اما این به معنی بدبودن آن نیست این منازعه اغلب باعث میشود تابه روحانیتی دست پید اکنیم که برایمان کار میکند هر قدر که روح ما بیدارتر شود ایمان ما رشد بیشتری میکند زمانی که بطور واقعی باورهایمان راتجربه کنیم این باورها حیاتی تر میشود برای بعضی ازما این به معنی آن است که راهی برای دعاکردن پیداکنیم تادروجودمان طنین اندازباشدبعضی ازماراه های دیگری برای ایجاد رابطه اگاهانه پیدا میکنند تا باباورهایمان همخوانی داشته باشد.

اما کلید معمای رشد روحانی این است که رشد به معنی تغییراست و رشد روحانی باعث تغییر ما میشود یکی از اعضا مشارکت میکرد که زمانی که حدود ۱۰ سال پاکی داشتم تشخیص دادم که در رابطه خود با خداوند صادق نیستم زیرا وانمود میکردم که عصبانی نیستم فکر کردم که اگر دراین رابطه صادق نباشم دیگرروابط من چقدر شانس خواهند داشت؟ هربار که فرصتی برای رشد روحانی پیدا میکنیم امید تازه ای تجربه می‌نمائیم. ما با حضور فعال در کمپ ترک اعتیاد و ارتباط با روانشناس و راهنما می‌توانم بیشتر به رشد روحانی خود برسیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *