کمپ ترک اعتیاد ازگل

کمپ ترک اعتیاد ازگل برای من نقطه شروع یک زندگی جدید بود که من رو برای یک تصمیم جدی و تاثیر گذار درباره ادامه زنگی و قرار گرفتن در یک مسیر درست راهنمایی و پشتیبانی کرد.